MVO en Duurzaamheid


Op deze pagina staat informatie in het kader van de zogenaamde Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Dit is regelgeving waar Percival als fonds aan moet voldoen. Beide uitgangspunten (MVO en duurzaamheid) zijn voor het fondsmanagement relevante uitgangspunten van hun persoonlijke levensvisie. Percival biedt hen een podium om deze doelen te realiseren. Graag gaan we met alle betrokkenen en geïnteresseerden het gesprek aan om te vertellen over onze visie en van geïnteresseerden om onze visie over en weer te delen. Dit om met elkaar elke dag weer een beetje beter te worden en hopelijk een positieve invloed te hebben op mens, milieu en maatschappij.

Het Europees Parlement en de Raad over informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector hebben in aanvulling op Verordening (EU) 2019/2088 een sjabloon opgesteld van de (draft) RTS (artikelen 45 t/m 57). De informatie hieronder is ingedeeld op basis van dit sjabloon.

(a) Samenvatting
Omdat deze beschrijving minder dan 2 pagina's omvat, is een samenvatting van het onderstaande niet nodig.

(b) Geen significante schade aan de duurzame beleggingsdoelstelling
Percival vindt het belangrijk dat de door ons fonds gesteunde innovaties de wereld uitsluitend op een positieve manier veranderen. Wij zien er actief op toe dat ondernemingen en ondernemers waarin we participeren handelen in lijn met onze investeringsdoelstellingen met betrekking tot duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daartoe wordt onder meer onderzocht of de onderneming geen negatieve impact heeft op één van de hoofddoelen van de Sustainable Development Goals (SDG's), zoals aangenomen door de lidstaten van de Verenigde Naties in 2015.

(c) Duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds
Met een focus op sectoren van de oude economie, en daarmee in vrijwel alle gevallen innovaties die leiden tot producten waar de zwaartekracht invloed op heeft, behoren tot de primaire doestellingen van Percival om onder meer bij te dragen aan het verminderen van (fossiel) grondstofverbruik en afval, de energietransitie, de versnelling van duurzame mobiliteit en de circulaire economie. In ons fondsmanagement is bewust gekozen voor diversiteit, waardoor ook in de beoordeling van investeringskansen voldoende aandacht is voor dit onderwerp. Daarnaast is een beoordelingsmethodiek ontwikkeld waarbij in drie categorieën de (mate van) positieve of negatieve impact van de onderneming en haar producten op mens en milieu wordt getoetst.

(d) Investeringsstrategie
Percival is, bijvoorbeeld in nauwe samenwerking met technische universiteiten en andere kennisinstellingen, actief op zoek naar beschermbare product- of procesinnovaties die een duidelijk probleem oplossen. Naast het verstrekken van een investering biedt Percival haar participaties ook hands-on ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van (strategische) marketing, business development en human capital. Door die actieve rol wordt geborgd dat onze participaties zich conformeren aan de hierboven genoemde beleggingsdoelstelling. Daarnaast houdt Percival zo een uitstekend zicht op goed bestuur binnen de ondernemingen.

(e) Proportie van investeringen
Binnen Percival is het streven om 100% van alle investeringen te verstrekken aan ondernemingen die op basis van onze beoordelingsmethodiek een positieve impactscore hebben. Mocht een onderneming een negatieve impactscore hebben, dan is dat voldoende reden om te besluiten niet tot investering over te gaan.

(f) Monitoring van duurzame beleggingsdoelstelling
Tijdens onze gesprekken met de ondernemers worden de duurzame beleggingsdoelstellingen en onze werkwijze besproken op basis van toepasselijkheid. Op die manier wordt, voordat een investeringsbesluit wordt genomen, een beeld gevormd over de mate van potentiële impact. Vervolgens wordt op basis van door de onderneming aangeleverde informatie een impactscore berekend. Als op géén van de hoofddoelen negatief wordt gescoord kan met betrekking tot de duurzaamheidsdoelstellingen door ons fonds worden geïnvesteerd. Vervolgens houdt het fondsmanagement vinger aan de pols ten aanzien van de impactscore tijdens alle hands-on activiteiten in onze participaties. Daarnaast rapporteert iedere participatie minimaal jaarlijks over de manier waarop zij onze duurzaamheids- en diversiteitsdoelstellingen incorporeren in hun organisatie. Door die informatie samen te voegen zijn we in staat om onze doelstellingen ook op fondsniveau te monitoren.

(g) Methodologieën
Percival maakt gebruik van de Sustainable Development Goals (SDG's) als leidraad voor duurzaam beleggen. Die zijn door alle lidstaten van de Verenigde Naties aangenomen in 2015 als onderdeel van de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling 2030. Als doelstelling voor het framework willen de lidstaten ‘de mensheid bevrijden van armoede, een gezonde planeet veilig stellen voor toekomstige generaties en vreedzame, inclusieve samenlevingen als fundament voor het waarborgen van een waardig leven voor iedereen’. Dankzij het universele karakter en de concrete zeventien hoofddoelen zijn de SDG's bruikbaar als methodologie.

De hoofddoelen zijn:
1) Geen armoede
2) Geen honger
3) Goede gezondheid en welzijn
4) Kwaliteitsonderwijs
5) Gendergelijkheid
6) Schoon water en sanitair
7) Betaalbare en duurzame energie
8) Waardig werk en economische groei
9) Industrie, innovatie en infrastructuur
10) Ongelijkheid verminderen
11) Duurzame steden en gemeenschappen
12) Verantwoorde consumptie en productie
13) Klimaatactie
14) Leven in het water
15) Leven op het land
16) Vrede, justitie en sterke publieke diensten
17) Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Door te begrijpen hoe potentiële participaties de SDG's beïnvloeden zorgen we dat alleen bedrijven die positief bijdragen aan de doelen worden gefinancierd. Om onze beoordeling objectief, consistent en reproceerbaar te maken, gebruiken we een onderverdeling in 3 specifieke beoordelingscategorieën:
1) Product: wat produceert het bedrijf en in hoeverre beïnvloeden de producten of diensten de SDG's positief of negatief?
2) Operatie: hoe is de bedrijfvoering, zoals procedures, kwaliteit, governance, inclusiviteit en grondstofgebruik, en hoe is die van invloed op de SDG's?
3) Controverse: zijn er aanwijzingen voor controverse, zoals fraude, omkoperij, afvallozingen of rechtzaken, en wordt de impact op de SDG's beoordeeld?

Voor ieder van de drie bovenstaande categorieën wordt de impact op de toepasselijke SDG's beoordeeld op een 7-punts schaal:
+++ hoog positieve impact
++ medium positieve impact
+ laag positieve impact
0 neutraal
- laag negatieve impact
-- medium negatieve impact
--- hoog negatieve impact

Op deze manier wordt de participatie beoordeeld voor alle SDG's waar het product, de operatie en eventuele controverses een impact op kunnen hebben.

Als een participatie op één of meerdere doelen een negatieve beoordeling krijgt, dan geldt de laagste (meest negatieve) score direct als eindscore - ongeacht eventuele positieve beoordelingen op andere doelen. Als een onderneming geen enkele negatieve impact op de doelen heeft, dan geldt de hoogste individuele positieve impactscore als eindscore. We kiezen voor deze beoordelingswijze omdat bij de SDG's expliciet wordt aangeven dat de doelen 'geïntegreerd en ondeelbaar' zijn. Een participatie kan daarom nóg zo positief scoren op één of meerdere doelen; als er daarnaast slechts één negatieve impact wordt verwacht, dan moet die prevaleren in onze beoordeling. Zo weten we zeker dat we bedrijven met welke negatieve impact dan ook uitsluiten en voorkomen we potentiële schade - iets wat geen gegeven hoeft te zijn bij toepassing van andere scoringsmethodes, zoals het berekenen van het gemiddelde of de mediaan van alle toegekende scores.

(h) Gegevensbronnen en verwerking
Alle relevante informatie wordt opgevraagd bij en ontvangen vanuit de participatie. Voordat we overgegaan tot investering onderzoekt het fondsmanagement de juistheid van de aangeleverde data, bij voorkeur middels verificatie vanuit diverse bronnen, zoals het raadplegen andere ondernemers in ons netwerk, internetbronnen, benchmarks en, in sommige gevallen, wetenschappelijke publicaties. De aannames en uitkomsten van het fondsmanagement worden gecontroleerd door ons Investment Committee. Na investering levert iedere participatie minimaal jaarlijks een periodieke rapportage aan, die door het fondsmanagement wordt beoordeeld op onverwachte veranderingen of uitschieters. Tot slot wordt geaggregeerde output op fondsniveau periodiek geanalyseerd en onderzocht op afwijkingen.

(i) Beperkingen van de methodologieën en gegevens
Hoewel het fondsmanagement een continue aandacht en waakzaamheid voor (veranderingen in) de impactscore van haar participaties heeft, is het vanuit praktisch en financieel oogpunt niet haalbaar om aangeleverde impactdata van iedere onderneming elk jaar opnieuw door een extern orgaan of externe organisatie te laten controleren. Zonder die validatie bestaat de theoretische mogelijkheid dat de voor de impactscore gebruikte data minder accuraat of zelfs onjuist kan zijn. Gelet op de minimaal jaarlijkse analyse van de rapportage zullen grotere afwijkingen alsnog niet aan de aandacht van het fondsmanagement ontsnappen. Omdat deze werkwijze verzekert dat slechts kleine afwijkingen kunnen resteren, wordt het effect van bovengenoemde beperking op de impactscores en doelstelling als zeer beperkt beoordeeld. Daarnaast wordt op basis van aggregatie en analyse gewerkt aan het steeds beter detecteren van afwijkingen in de aangeleverde data, wat op termijn zal resulteren in het in toenemende mate mitigeren van de risico's als gevolg van bovengenoemde beperking. Hier komt nog bij dat het fondsmanagement informele controle uitoefent op de impactscore door nauwe contacten en samenwerking.

(j) Due diligence
Voor iedere voorgenomen investering in een nieuwe participatie stelt Percival een zogenaamd investeringsmemo op, ter beoordeling door het Investment Committee. Eén van de vaste onderdelen van dat investeringsmemo behandelt de impactanalyse van de toekomstige participatie, met daarin minimaal de impactscore. Indien en waar relevant wordt ook nadere uitleg over de totstandkoming van de score verstrekt, gebaseerd op onderzoek van het fondsmanagement en/of externe bronnen. Het investeringsmemo wordt altijd besproken, gecontroleerd en geaccordeerd door het Investment Committee alvorens tot investerig wordt overgegaan.

(k) Betrokkenheidsbeleid
Al tijdens de eerste kennismaking met de ondernemer of het management wordt aandacht besteed aan de normen, waarden en doelstellingen van ons fonds. Percival verwacht en controleert dat het management minimaal eens per jaar de benodigde data aanlevert om de impactscore te kunnen actualiseren, maar ook dat het bedrijf aan andere stakeholders minimaal jaarlijks rapporteert over haar impact. Deze rapportage wordt besproken tijdens de aandeelhoudersvergadering, waar onder meer aandacht is voor de voortgang en eventuele afwijkingen van de doelstellingen.

(l) Het behalen van de duurzame beleggingsdoelstelling
Op dit moment maakt Percival geen gebruik van een extern controlemechanisme.

Versie: 11-04-2022

BOUW MET PERCIVAL

Benieuwd wat we samen kunnen bereiken?
We komen graag in contact!

FINANCIERINGSAANVRAAG