Werkwijze


 • Bij Percival Participations houden we van aanpakken. Onze Rotterdamse roots komen tot uiting in een duidelijke 'opgestroopte mouwen' mentaliteit die over het algemeen goed aansluit bij de instelling van (jonge) ondernemers. Zodra weloverwogen beslissingen zijn genomen geldt de aloude waarheid dat resultaten voor 10% door inspiratie en voor 90% door transpiratie worden bereikt.


  INVESTERINGSPROCES
  Percival hanteert een transparant proces voor het behandelen van een investeringsaanvraag.

  Eerste beoordeling
  Aanvragen voor financiering worden in eerste instantie beoordeeld door het fondsmanagement. Hierbij wordt gelet op het onderscheidend vermogen van het product of de dienst, de mogelijkheden om de beoogde markt te betreden en de concurrentiepositie, de waardepotentie en de bescherming van de vinding, en de match met de expertisegebieden van het fondsmanagement en haar netwerk. De eerste analyse vindt over het algemeen plaats binnen een week.

  Wederzijdse kennismaking
  Na een positieve eerste beoordeling wordt de ondernemer uitgenodigd voor een persoonlijke kennismaking en om nadere informatie te verstrekken over het product of de dienst, de markt, het businessplan en de structuur van de onderneming.

  Due Dilligence
  Wanneer partijen daarna wederzijdse interesse uitspreken om een mogelijke samenwerking verder te onderzoeken volgt een formele fase van analyse, gecoördineerd en uitgevoerd door het fondsmanagement. Tijdens de analyse worden bijvoorbeeld de juridische en financiële aspecten van het investeringsvoorstel onderzocht. Daarnaast kunnen externe experts geraadpleegd worden in deze fase. Het na deze fase complete investeringsvoorstel wordt voorgelegd aan het investment committee.

  Investment Committee
  Het investment committee bestaat uit vertegenwoordigers van de financiers en de directie van Percival. Het committee neemt de definitieve beslissing over de investering op basis van het door het fondsmanagement aangeleverde investeringsvoorstel.

  Closing
  Na goedkeuring door het investment committee zal de samenwerking worden geformaliseerd. Doorgaans lukt het ons om het volledige traject binnen twee maanden na de eerste beoordeling af te ronden.


  FASEMODEL
  Percival beoordeelt en begeleidt haar participaties aan de hand van een fasemodel. Volgens ons model doorloopt iedere technologie een viertal duidelijke ontwikkelfasen, die ieder worden afgesloten met een milestone. Door het bereiken van een milestone wordt veel waarde toegevoegd aan de technologie.
  Fase 1: Technical proof of concept
  De eerste fase omvat het vertalen van een idee in een werkende technologie. Het team van Percival levert in deze fase waar nodig projectmanagement en gebruikt actief haar netwerk van ontwikkelingspartners (universiteiten, TNO, KEMA) om snel de techniek te ontwikkelen. Percival streeft ernaar deze fase zo kort mogelijk te houden (tot 12 maanden) en bewaakt het doel om maximaal marktgericht te ontwikkelen.

  Fase 2: Commercial proof of concept
  Deze fase richt zich op het vertalen van technologie in concrete producten die klanten willen kopen. Regelmatig is het team dat er tijdens de vorige fase in is geslaagd om de technologie te ontwikkelen niet optimaal in staat om deze volgende stap te zetten. Het team van Percival treedt in deze fase geregeld op als tijdelijk CEO, met de nadruk op marketing. Het duidelijk definiëren en verifiëren van de commerciële strategie kan de time-to-market aanzienlijk verkorten; het streven is dat deze fase tot 6 maanden in beslag neemt.

  Fase 3: Profitable business unit
  In de volgende fase wordt rondom het product een organisatie opgebouwd. Doel hierbij is om autonome kracht te realiseren binnen deze organisatie. Volgens ons is een absolute klantfocus in deze fase essentieel. Sales is leidend; parallel aan de groeiende omzet wordt stapsgewijs een organisatie opgebouwd. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld het borgen van de procedures en een gedegen planning-and-control cyclus. Afhankelijk van het ambitieniveau van de ondernemer en de competenties van het team zijn er drie mogelijkheden. Ten eerste kan het bestaande team doorgaan. Ook kunnen we samen kiezen om een nieuwe CEO te betrekken of om een ondernemende manager te zoeken die het (commercieel) gezicht van de technologie in de markt wordt en de competenties heeft om zich met steun van het fondsmanagement te ontwikkelen tot CEO.

  Fase 4: Business Building
  Zodra een profitable business unit is gerealiseerd is voor Percival vaak het moment van exit aangebroken. Desalniettemin kan het in sommige sectoren van belang zijn om voldoende kritische massa te hebben om een goede waarde te realiseren. In de Business Building fase wordt door middel van uitbreidingsinvesteringen, acquisitie, buitenlandse expansie en/of verbreding van de productportfolio een bedrijf van voldoende kritische omvang gebouwd. In deze fase acteert Percival als strategisch adviseur en/of commissaris. De directie wordt versterkt met een operationeel directeur en/of een CFO om de beoogde doelstellingen te halen.

  Exits
  Percival kan een exit realiseren door verkoop aan een marktpartij die de technologie gebruikt om de eigen waardepropositie te verbeteren. De koper gebruikt dan de eigen bestaande infrastructuur om de uitrol te versnellen. De tweede mogelijkheid is het (gefaseerd) verkopen van het opgebouwde bedrijf aan een financiële partij die een groeiscenario wenst te realiseren binnen de sector op basis van de ontwikkelde technologie en gerealiseerde marktpositie. Percival streeft ernaar om een exit te realiseren binnen 3 tot 7 jaar, in gunstige marktomstandigheden.